Xml kaydet güncelle silme işlemleri

Xml dosya yapısı, veri saklamak için uygun olduğu için ufak çapta projeler için xml teknolojisi vazgeçilmez oluyor. Gelin birlikte windows form ile xml dosyasına takla attıralım…

Windows form ile yapacağımız örnek uygulamada Xml dosyasına veri kayıt etme, güncelleme, silme gibi işlemlerin yanında kontrolleri kullanarak işlemleri yaptıralım. Örneğimizde; xml dosyası oluşturup dosya içine kayıt id numarası otomatik artacak şekilde veri kayıt etme, kayıt ettiğimiz verileri listview kontrolünde gösterme, kayıt edilip listelenen verileri güncelleme ve kayıt edilmiş seçilen veriyi silme işlemi yapılacak. Bunun yanında xml dosyasından combobox kontrolüne veri çekip, bu kontrolde seçilen elemana ilişkili olan verileri listview kontrolünde gösterecek.

[viral-lock][wpdm_file id=23][/viral-lock]

xml-kaydet-guncelle-sil

Resimdeki gibi bir form ekranı tasarlayıp aşağıda açıklamanı kod kısmına geçebilirsiniz;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!File.Exists("xmldosyam.xml")) // Daha önceden dosyanın var olduğunu kontrol ettik. Dosya yoksa .xml uzantılı xmldosyam adında dosya oluşturma işlemine başladık.
{
XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter("xmldosyam.xml", null); // XmlTextWriter sınıfından oluşturacağımız dosya özellikleri için nesne oluşturduk.

xmlolustur.WriteStartDocument();

xmlolustur.WriteComment("Oluşturulan xml hakkında bilgi"); // Dosya hakkında bilgi ekledik.

xmlolustur.WriteStartElement("Baslangic"); // Başlangıç elementi gibi özellikleri ekledik.

xmlolustur.WriteEndDocument();

xmlolustur.Close();
}

//xml dosyasında veri varsa başlangıçta çekiyoruz
listele();
}

private void listele()
{
if (File.Exists("xmldosyam.xml"))
{
listView1.Items.Clear();

XmlDocument doc = new XmlDocument();

doc.Load("xmldosyam.xml");
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Kisiler");

foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
ListViewItem lv = new ListViewItem();
lv.Text = secilen["id"].InnerText;
lv.SubItems.Add(secilen["adi"].InnerText);
lv.SubItems.Add(secilen["soyadi"].InnerText);
lv.SubItems.Add(secilen["sehir"].InnerText);
listView1.Items.Add(lv);

// combobox içine xml dosya içindeki şehileri ekliyoruz.
// Fakat burada aynı şehirden birden fazla olmaması için indexof özelliğinden yararlanarak combobox içine benzersiz eleman eklemiş oluyoruz.
if (comboBox1.Items.IndexOf(secilen["sehir"].InnerText) == -1)
{
comboBox1.Items.Add(secilen["sehir"].InnerText);
}

}
}
}

private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
{
bool varmi = false;
int enBuyukId;

XmlDocument doc = new XmlDocument(); // Xml dosyamızı okumak için XmlDocument sınıfından yararlanıyoruz.
doc.Load("xmldosyam.xml");
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Kisiler"); // Xml içindeki istediğimiz kayıtlara ulaşabilmek için yolu tanımlıyoruz. Bunu veritabanı içindeki
// tablo olarak düşünebilirsiniz. Bu yol ile Kullanicilar tablosuna yani listesine ulaşıp kayıtları XmlNodeList sınıfından oluşturduğumuz kayitlar isimli

if (kayitlar.Count > 0) // Her yeni kayıta otomatik farklı id numarası verebilmek için bir önceki kayıtın id numarasına göre işlem yapmamız gerekecek. Burada ilk kayıt varmı kontrol ediyoruz. Varsa, kayıtlar içinde en büyük idyi yani numarayı bulup üzerine 1 ekletip yeni kayıt için hazırlıyoruz. Yoksa, daha önce kayıt oluşturulmamışsa ilk kayıt numarasını 0 atayıp kayıt için gönderiyoruz.
{
varmi = true;
}

if (varmi == true)
{
int[] kayittakiSayilar = new int[kayitlar.Count]; // Kayıt sayısı kadar dizi tanımaldık.

int i = 0; // Diziyi arttırmak için sayı tanımladık.
foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
kayittakiSayilar[i] = Convert.ToInt32(secilen["id"].InnerText); // Kayıtlardaki tüm id yani numaraları kayittakiSayilar dizisi içine ekledik.
i = i + 1;
}

Array.Sort(kayittakiSayilar); // kayittakiSayilar dizisi içinde bulunan sayılardan en büyüğünü bulabilmek için Array sınıfını kullandık. Bulunan en büyük sayıya 1 ekledik.
enBuyukId = kayittakiSayilar[kayittakiSayilar.Length - 1];
enBuyukId = enBuyukId + 1;

}
else
{
enBuyukId = 0;
}

if (File.Exists("xmldosyam.xml")) // Xml dosyamıza kayıt eklemede hata almamak için dosyanın var olup olmadığını kontrol ediyoruz.
{

XmlElement UserElement = doc.CreateElement("Kisiler"); // Veritabanından tablo ismi gibi düşünbebilirsiniz.

XmlElement id = doc.CreateElement("id"); //Oluşturulan xml içindeki Kullanicilar elementine id isimli element (DB deki gibi düşünürsek Kullanicilar tablosuna id kolonunu ekliyoruz.)
id.InnerText = enBuyukId.ToString();
UserElement.AppendChild(id);

XmlElement adi = doc.CreateElement("adi"); // İkinci elementi ekliyoruz.(Yani ikinci kolonu)
adi.InnerText = txtAdi.Text;
UserElement.AppendChild(adi);

XmlElement soyadi = doc.CreateElement("soyadi");
soyadi.InnerText = txtSoyAdi.Text;
UserElement.AppendChild(soyadi);

XmlElement sehir = doc.CreateElement("sehir");
sehir.InnerText = txtSehir.Text;
UserElement.AppendChild(sehir);

doc.DocumentElement.AppendChild(UserElement);

XmlTextWriter xmleekle = new XmlTextWriter("xmldosyam.xml", null);
xmleekle.Formatting = Formatting.Indented;
doc.WriteContentTo(xmleekle);
xmleekle.Close();

}
listele();

}
string id = null;
private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
{
ListViewItem li = listView1.SelectedItems[0];
lblId.Text = li.SubItems[0].Text;
txtAdi.Text = li.SubItems[1].Text;
txtSoyAdi.Text = li.SubItems[2].Text;
txtSehir.Text = li.SubItems[3].Text;
id = li.SubItems[0].Text;

}
}

private void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{

XDocument xDoc = XDocument.Load("xmldosyam.xml");
XElement deletedElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("id").Value == id);

deletedElement.Remove();
xDoc.Save("xmldosyam.xml");

//listeyi güncellemek için xmlden verileri listview1 çekiyoruz
listele();
}
catch (Exception)
{

MessageBox.Show("Silinecek eleman yok veya seçilmemiş.");
}
}

private void btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
{
XDocument xDoc = XDocument.Load("xmldosyam.xml");

// gelen id ye göre güncelleme yapılmakta
XElement currentElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("id").Value == id);

// Guncellenecek verinin koşulu fazla ise, yani hem adı hemde sehiri koşulu sağlayan verilerin güncellemek istediğimizde aşağıdaki gibi kullanırız.
// XElement currentElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("adi").Value =="ali" && xe.Element("sehir").Value == "istanbul");

currentElement.SetElementValue("adi", txtAdi.Text);
currentElement.SetElementValue("soyadi", txtSoyAdi.Text);
currentElement.SetElementValue("sehir", txtSehir.Text);
xDoc.Save("xmldosyam.xml");

//listeyi güncellemek için xmlden verileri listview1 çekiyoruz
listele();
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

// combobox dan seçilen şehir e göre listeleme işlemi yapıyoruz.
listView1.Items.Clear();

XmlDocument doc = new XmlDocument();

doc.Load("xmldosyam.xml");
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Kisiler");

foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
//seçilen şehri gösterebilmek için burada filtreliyoruz
if (secilen["sehir"].InnerText == comboBox1.Text)
{

ListViewItem lv = new ListViewItem();
lv.Text = secilen["id"].InnerText;
lv.SubItems.Add(secilen["adi"].InnerText);
lv.SubItems.Add(secilen["soyadi"].InnerText);
lv.SubItems.Add(secilen["sehir"].InnerText);
listView1.Items.Add(lv);

}

}
}

Datagridview ve grafik chart ilişkisi


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/digitaldunyam.net/coder.digitaldunyam.net/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 4698

Datagridview içindeki verileri grafik üzerinden gösterebilmek için .Net 4.0 ile birlikte gelen toolbox da Data sekmesi içinde Chart kontrolü sayesinde yapabilirsiniz. Bu örnek uygulamada Datagridview kontrolündeki verileri göstermeye çalıştık. Listview gibi benzeri kontroller ile de verileri grafik olarak gösterebilirsiniz.

datagridview-grafik

Resimdeki örnek uygulama için forma bir datagridview ve chart kontrolü ekleyin. Chart kontrolü Series özelliğinden resimdeki gibi name adına sonuc olarak değiştirin.(Bunu neden yaptığımızı kod içinde anlayacaksınız.) Bunları yaptıktan sonra load olayına aşağıdaki kodları yazabiliriz;

chart-kontrolu-kullanimi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
try
{
dataGridView1.Rows.Add("ali", 85);
dataGridView1.Rows.Add("veli", 60);
dataGridView1.Rows.Add("ayşe", 50);
dataGridView1.Rows.Add("ahmet", 75);
dataGridView1.Rows.Add("mehmet", 55);

for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count - 1; i++)
{
this.chart1.Series["sonuc"].Points.AddXY(dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString(), Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString()));
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.ToString());
}
}

[viral-lock][wpdm_file id=22][/viral-lock]

Datagridview yazıcıdan yazdırmak

Datagridview kontrolü içindeki verilerle birlikte yazdırmak yani yazıcıdan çıktı almak çok kolay. Resimdeki gibi forma; Datagridview, buton, printDocument ekleyip kod kısmına geçebiliriz.

datagridview-yazdirma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            printDocument1.Print();
        }

        private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
        {
            Bitmap bm = new Bitmap(this.dataGridView1.Width, this.dataGridView1.Height);

            dataGridView1.DrawToBitmap(bm, new Rectangle(0, 0, this.dataGridView1.Width, this.dataGridView1.Height));
            e.Graphics.DrawImage(bm, 0, 0);
        }

Panel kontrolünü resim olarak yazdırma

Up uzuunn süreden sonra merhaba… Windows form da panel kontrolü yazıcıdan yazdırmak için kontrolün görüntüsünü resim olarak kayıt edip, kayıt edilen o resmi yazdırabiliriz. Diğer VS kontrollerini bu şekilde yazdıra bilirmiyiz ? sorusunu soracak olursanız cevabım evet.

Örnek de panel kontrolünü kullanmamın sebebi; runtime da veya çalıştırmadan önce panel kontrolü içine eklediğimiz zamazingoları direk yazdırabilmek için kullandım. Mesela reçete programında panel içine yazdırılan ürünleri yazıcıdan çıktı almak için döngülerle dönecek yerine resim olarak alıp yazıcıdan basit bir şekilde yazdırabiliriz.

panel-resim-yazdirma

Sözü(yazıyı) fazla uzatmadan örneğe geçecek olursak. Resimdeki gibi forma; panel, button ve panel içine yazdırılması için bir kaç tane label sallayın. Buton clik olayına gelerek aşağıdaki kodları yapıştırın. Gerekli açıklamalar kodlar içinde verilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 private void btnYazdir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int genislik = panel1.Size.Width;
            int yukseklik = panel1.Size.Height;

            using (Bitmap bmp = new Bitmap(genislik, yukseklik))
            {
                panel1.DrawToBitmap(bmp, new Rectangle(0, 0, genislik, yukseklik));
                bmp.Save("resim.png", ImageFormat.Png);
            }

            // buraya kadar olan kısımda Panel'in resmini oluşturuyoruz.

            PrintDocument prt = new PrintDocument();
            prt.PrintPage += new PrintPageEventHandler(resmiYazdir);
            prt.Print();

            // Oluşturduğumuz resmi burada aşağıdaki metod yardımı ile yazdırıyoruz.
           

        }

        void resmiYazdir(object o, PrintPageEventArgs e)
        {
            System.Drawing.Image i = System.Drawing.Image.FromFile("resim.png");
            Point p = new Point(0, 0);
            e.Graphics.DrawImage(i, p);

           
        }

[wpdm_file id=20]

Windows formda panel kontrol ortalama

Windows formda eklediğimiz kontrolü formun alanına göre yanlardan ve üstlerden ortalamak isteyebiliriz. Örnek olarak panel kontrolünü formda ortalamak istersek;

panel-ortalama

Boş bir windows forma panel kontrolü eklyerek formun load kısmına aşağıdaki kodları yazalım;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.WindowState = FormWindowState.Maximized;

            float x = (Convert.ToInt32(this.Width) - Convert.ToInt32(panel1.Width)) / 2;
            float y = (Convert.ToInt32(this.Height) - Convert.ToInt32(panel1.Height)) / 2;

            panel1.Location = new Point(x: Convert.ToInt32(x), y: Convert.ToInt32(y));
        }

Formu tam ekran başlatmak için WindowState özelliğini kullandık. Ardından panelin yeniden konuşlanması için formun genişğinden panelin genişliğini çıkarıp 2 ye böldük böylece sağ ve soldan ortalı bir şekilde konumlandırdık. Aynı şekilde üsten ve alttan ortalamak içinde.

Veritabanı yardımıyla picturebox da resim göstermek

Bu yazımda veritabanı, combobox, picturebox kontrollerini bir arada kullanarak basit bir uygulama yapalım. İlk olarak veritabanın da tblResim adında bir tablo oluşturalım. Tabloda id(int), resim için isim alanı(ad nvarchar(50)) ve resim uzantı adı(resimAdi nvarchar(50)) için kolonları oluşturmanız yeterli. Veritabanı kısımını bitirdikten sonra arayüz tarafına geçebiliriz.

[wpdm_file id=19]

Arayüz tarafına geçmeden önce örneğimizde hangi konularda pratik yapacağımızı yazayım;

Veritabanı ile resim ilişkisi
Seçili dosyayı farklı bir konuma kopyalama
Veritabanına resim adı ile kayıt yapmak
Veritabanından çekilen bilgilerle combobox doldurma
openFileDialog kontrolü ile resim dosyası işlemleri
Veritabanı aracılığı ile formda resim gösterme

Senaryomuz şu şekilde; ilk olarak formu doldurup(sadece bir isim girip) herhangi bir yerden o isim için resim seçip yükledikten sonra formu kayıt ediyoruz. Bu kayıt esnasında resim programın çalıştığı dizine seçtiğimiz resmin kopyasını kopyalayarak veritabanına sadece resmin uzantılı adını kayıt etmiş oluyoruz. Kayıt işleminden sonra sağ tarafta kalan comboboz yardımı ile kayıtlı resim isimlerini çekip, combobox seçili olan isime veritabanından karşılık gelen resimi program dizinine kopyaladığımız yerden gösteriyoruz.

combobox-picturebox

Senarya az çok oturduysa resimdeki gibi bir form ekranı tasarlayıp kod tarafına geçebiliriz. Kod içinde gerekli açıklamalar mevcuttur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            comboboxDoldur();
        }

        private void comboboxDoldur()
        {
            SqlCommand cmdDoldur = new SqlCommand("Select adi from tblResim", sql);
            sql.Open();
            SqlDataReader rdr = cmdDoldur.ExecuteReader();

            while (rdr.Read())
            {
                comboBox1.Items.Add(rdr["adi"]);
            }
            sql.Close();
        }

       

        private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SqlCommand cmd = new SqlCommand();
            cmd.Connection = sql;
            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
            cmd.CommandText = "insert into tblResim (adi,resimAdi) values (@ad, @resim)";
            cmd.Parameters.AddWithValue("@ad", textBox1.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@resim", resimuzantiliadi);


            sql.Open();

            int etkilenen = cmd.ExecuteNonQuery();

            sql.Close();

            if (etkilenen > 0)
            {
                MessageBox.Show("Kayıt edildi...");
                comboboxDoldur();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Kayıt edilmedi !!!");
            }
        }
        SqlConnection sql = new SqlConnection("server=.; database=coder; trusted_connection=true;");
        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
           
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select resimAdi from tblResim where adi='" + comboBox1.SelectedItem + "'", sql);
            sql.Open();
            SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
           
            while (rdr.Read())
            {
                pictureBox1.Image = Image.FromFile("" + rdr["resimAdi"].ToString());

                pictureBox1.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            }
            sql.Close();

        }
        string dosyaYolu;
        string resimuzantiliadi;
        private void btnYukle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            openFileDialog1.ShowDialog();
            resimuzantiliadi = openFileDialog1.SafeFileName;
            dosyaYolu = Path.GetFileName(openFileDialog1.FileName);

            lblResimAdi.Text = dosyaYolu;

            if (File.Exists("" + dosyaYolu)) // "" tırnak yapılmasının nedeni kopyalanacak dosyayı program exe dosyasının bulunduğu konumda dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için.
            {
                MessageBox.Show("Dosya zaten mevcut");
            }
            else
            {
                File.Copy(openFileDialog1.FileName, "" + dosyaYolu); // "" tırnak yapılmasının nedeni kopyalanacak dosyayı program exe dosyasının bulunduğu konuma kopyalamak için.  

                MessageBox.Show("Dosya kopyalandı");

            }    
        }

Combobox listview ilişkisi

Windows formda Combobox kontrolü ve akabinde listviewe seçilene göre veritabanından çekilen veriyi göstermek istemişizdir. Basit bir combobox listview ilişkisi olan bir uygulama ile konuyu öğrenelim.

[wpdm_file id=18]

Öncelikle verileri veritabanından çekeceğimiz için combobox listview ilişkisinin ortamını uygun tablolarla ayarlayalım. Senaryomuz gereği iki tablo oluşturalım. İlk tablo kişiler tablosu olsun. İçeriği; adi, soyadi, takimi(tipi int). Diğer tablo combobox da gözükecek olan takımlar tablosu olsun. İçeriği; id, takimadı(nvarchar tipli) oluşturup. Kişiler tablosundaki takimi kolonu ile Takımlar tablosundaki id yiz resimdeki gibi ilişkilendirin. İlişkilendirme yaptıktan sonra takımları girin ve kişilerle birlikte takım numaralarını resimdeki gibi girin.

iliskilendirme

kisiler-takimlar-tablosu

Veritabanı tarafını bitirdikten sonra form kısmına geçebiliriz. Forma resimdeki gibi combobox ve listview ekleyip form load olayına veritabanından takımlar tabolsundaki takım isimlerini combobox kontrolüne çekelim;

listview-combobox-kontrolu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
  SqlConnection sql = new SqlConnection("server=.; database=coder; trusted_connection=true;");
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
           
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select takimAdi from tblTakimlar", sql);
            sql.Open();
            SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

            while (rdr.Read())
            {
                comboBox1.Items.Add(rdr[0]);
            }
            sql.Close();
        }

Seçilen takımdaki kişileri gösterebilmek için listview kontrolüne veritabanından iki tabloyu sql join komut ile birleştirerek ilgili kategori detayını kontrolde göstermek için combobox SelectedIndexChanged olayına aşağıdaki kodları yazalım;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            listView1.Items.Clear();

            SqlCommand doldur = new SqlCommand("select  adi, soyadi, takimAdi from tblKisiler td join tblTakimlar tk on td.takimi=tk.id where takimi='" + (comboBox1.SelectedIndex + 1).ToString() + "'", sql);
            sql.Open();
            SqlDataReader rdr = doldur.ExecuteReader();
            while (rdr.Read())
            {
                ListViewItem li = new ListViewItem();
                li.Text = rdr["adi"].ToString();
               
                li.SubItems.Add(rdr["soyadi"].ToString());
                li.SubItems.Add(rdr["takimAdi"].ToString());


                listView1.Items.Add(li);
            }

            sql.Close();
        }

Günlük kullanım için mini not uygulaması

Desktop üzerinde çalışan gün içerisinde kullanılabilecek mini not uygulaması ile merhaba. Bu örnek de geliştirme tarafında amaç, Xml, timer, datetime vb. nesne ve yapılarını bir arada kullanmak.

xml-timer-datetime

Örnek de yazılan not gün içindeki zamanı belirlenerek kayıt ediliyor. Kayıtlar Xml dosyasında tutulup liste olarak kullanıcıya tab sekmesi altında gösterilebiliyor. Timer kontrolü ile her bir saniye de Xml deki verilerin zamanı kontrol ediliyor. Zamanı gelen not ayrı bir formda kullanıcıya sağ alt köşede açılıyor. Not eğer yapılacak iş ise, işi sonraya ertelemek isterse bunun için ekstra dakika ekletip notu erteleyebiliyor.

Wajanda ismini verdiğim bu not uygulamasını kodları ile birlikte aşağıdan indirebilirsiniz.

[wpdm_file id=17]Resimdeki gibi bir form ekranı tasarlayıp, forma timer nesnesi ekledikten sonra kaydet botunana aşağıdaki kodları yazalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
  private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                bool varmi = false;
                int enBuyukId;

                XmlDocument doc = new XmlDocument(); // Xml dosyamızı okumak için XmlDocument sınıfından yararlanıyoruz.
                doc.Load("wajanda.xml");
                XmlElement root = doc.DocumentElement;
                XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Notlar"); // Xml içindeki istediğimiz kayıtlara ulaşabilmek için yolu tanımlıyoruz. Bunu veritabanı içindeki
                // tablo olarak düşünebilirsiniz. Bu yol ile Kullanicilar tablosuna yani listesine ulaşıp kayıtları XmlNodeList sınıfından oluşturduğumuz kayitlar isimli

                if (kayitlar.Count > 0) // Her yeni kayıta otomatik farklı id numarası verebilmek için bir önceki kayıtın id numarasına göre işlem yapmamız gerekecek. Burada ilk kayıt varmı kontrol ediyoruz. Varsa, kayıtlar içinde en büyük idyi yani numarayı bulup üzerine 1 ekletip yeni kayıt için hazırlıyoruz. Yoksa, daha önce kayıt oluşturulmamışsa ilk kayıt numarasını 0 atayıp kayıt için gönderiyoruz.
                {
                    varmi = true;
                }

                if (varmi == true)
                {
                    int[] kayittakiSayilar = new int[kayitlar.Count]; // Kayıt sayısı kadar dizi tanımaldık.

                    int i = 0; // Diziyi arttırmak için sayı tanımladık.
                    foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
                    {
                        kayittakiSayilar[i] = Convert.ToInt32(secilen["id"].InnerText); // Kayıtlardaki tüm id yani numaraları kayittakiSayilar dizisi içine ekledik.
                        i = i + 1;
                    }

                    Array.Sort(kayittakiSayilar); // kayittakiSayilar dizisi içinde bulunan sayılardan en büyüğünü bulabilmek için Array sınıfını kullandık. Bulunan en büyük sayıya 1 ekledik.
                    enBuyukId = kayittakiSayilar[kayittakiSayilar.Length - 1];
                    enBuyukId = enBuyukId + 1;

                }
                else
                {
                    enBuyukId = 0;
                }

                if (File.Exists("wajanda.xml")) // Xml dosyamıza kayıt eklemede hata almamak için dosyanın var olup olmadığını kontrol ediyoruz.
                {

                    XmlElement UserElement = doc.CreateElement("Notlar"); // Veritabanından tablo ismi gibi düşünbebilirsiniz.

                    XmlElement id = doc.CreateElement("id"); //Oluşturulan xml içindeki Kullanicilar elementine id isimli element (DB deki gibi düşünürsek Kullanicilar tablosuna id kolonunu ekliyoruz.)
                    id.InnerText = enBuyukId.ToString();
                    UserElement.AppendChild(id);

                    XmlElement baslik = doc.CreateElement("baslik");
                    baslik.InnerText = txtBaslik.Text;
                    UserElement.AppendChild(baslik);

                    XmlElement detay = doc.CreateElement("detay");
                    detay.InnerText = txtKonu.Text;
                    UserElement.AppendChild(detay);

                    XmlElement zaman = doc.CreateElement("zaman");
                    zaman.InnerText = (Convert.ToDateTime(cbSaat.Text + ":" + cbDakika.Text + ":" + "00")).ToString();
                    UserElement.AppendChild(zaman);

                    XmlElement durum = doc.CreateElement("durum");
                    durum.InnerText = "1";
                    UserElement.AppendChild(durum);

                    doc.DocumentElement.AppendChild(UserElement);

                    XmlTextWriter xmleekle = new XmlTextWriter("wajanda.xml", null);
                    xmleekle.Formatting = Formatting.Indented;
                    doc.WriteContentTo(xmleekle);
                    xmleekle.Close();

                    txtBaslik.Text = "";
                    txtKonu.Text = "";
                    cbSaat.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString().Substring(0, 2);
                    cbDakika.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString().Substring(3, 2);

                    lblMesaj.Text = "Kayıt eklendi."; // Kayıt işlemi başarılı bir şekilde bittikten sonra mesaj için label kullanabilirsiniz.
                   
               
                }


            }
            catch (Exception)
            {

                throw;
            }
        }

Form load kısmına Xml dosyasını programın çalıştığı dizine ekliyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            var X = Screen.GetWorkingArea(this).Width;
            var Y = Screen.GetWorkingArea(this).Height;
            this.Location = new Point(X - this.Width, Y - this.Height);

            cbSaat.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString().Substring(0, 2);
            cbDakika.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString().Substring(3, 2);


            try
            {
                if (!File.Exists("wajanda.xml")) // Daha önceden dosyanın var olduğunu kontrol ettik. Dosya yoksa .xml uzantılı xmldosyam adında dosya oluşturma işlemine başladık.
                {
                    XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter("wajanda.xml", null); // XmlTextWriter sınıfından oluşturacağımız dosya özellikleri için nesne oluşturduk.

                    xmlolustur.WriteStartDocument();

                    xmlolustur.WriteComment("Oluşturulan xml hakkında bilgi"); // Dosya hakkında bilgi ekledik.

                    xmlolustur.WriteStartElement("Baslangic"); // Başlangıç elementi gibi özellikleri ekledik.

                    xmlolustur.WriteEndDocument();

                    xmlolustur.Close();
                }
                else
                {

                }
            }
            catch (Exception ex)
            {

                MessageBox.Show(ex.ToString());
            }
        }

Form içindeki tab kontrolünde dolaşırken, Xml kayıtlı olan verileri listelemek için listele() metodunu çağıralım.

1
2
3
4
private void tabControl1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            listele();
        }

listele() metodu;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 private void listele()
        {
            listView1.Items.Clear();
            XmlDocument doc = new XmlDocument();

            doc.Load("wajanda.xml");
            XmlElement root = doc.DocumentElement;
            XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Notlar");

            foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
            {
                ListViewItem lv = new ListViewItem();
                lv.Text = secilen["id"].InnerText;
                lv.SubItems.Add(secilen["baslik"].InnerText);
                lv.SubItems.Add(secilen["zaman"].InnerText);
                if (secilen["durum"].InnerText == "1")
                {
                    lv.SubItems.Add("Aktif");
                }
                else
                {
                    lv.SubItems.Add("Pasif");
                }

                listView1.Items.Add(lv);
            }
        }

Timer kontrolü her saniyede bir xml deki veriler içinde kayıt zamanını şimdiki zaman ile kontrol ediyor;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            XmlDocument doc = new XmlDocument();

            doc.Load("wajanda.xml");
            XmlElement root = doc.DocumentElement;
            XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Notlar");

            foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
            {

                if ((DateTime.Now.ToShortDateString() + " " + DateTime.Now.ToLongTimeString()) == secilen["zaman"].InnerText && secilen["durum"].InnerText == "1")
                {
                    globalsinifim.id = secilen["id"].InnerText;
                    globalsinifim.zaman = secilen["zaman"].InnerText;
                    this.Show();
                    Form2 frm = new Form2();
                    frm.Show();
                }

            }
        }

Listview de seçileni göstermek için;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
string secilen=null;
        private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
            {
                ListViewItem li = listView1.SelectedItems[0];
                secilen = li.SubItems[0].Text;
            }
        }

Seçileni temizlemek için temizle butonuna yazılacak kodlar;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 private void btnTemizle_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                XDocument xDoc = XDocument.Load("wajanda.xml");
                XElement deletedElement;
                if (secilen !=null)
                {
                    deletedElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("id").Value == secilen);
                    secilen = null;
                }
                else
                {
                    deletedElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("durum").Value == "0");
                }

                deletedElement.Remove();

                xDoc.Save("wajanda.xml");
                listele();

            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.ToString());
            }

        }

İkin formda yani notun gösterileceği formda ertele butonuna yazılacak olan kodlar;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 private void btnErtele_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
            DateTime gelenZaman = Convert.ToDateTime(globalsinifim.zaman);
           
            DateTime ertelenmis = gelenZaman.AddMinutes(Convert.ToInt32(cbDakika.Text));

            XDocument xDoc = XDocument.Load("wajanda.xml");
            XElement currentElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("id").Value == globalsinifim.id);
            currentElement.SetElementValue("zaman", ertelenmis.ToString());
            xDoc.Save("wajanda.xml");

            this.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {

                MessageBox.Show(ex.ToString());
            }

        }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                var X = Screen.GetWorkingArea(this).Width;
                var Y = Screen.GetWorkingArea(this).Height;
                this.Location = new Point(X - this.Width, Y - this.Height);

                XmlDocument doc = new XmlDocument();

                doc.Load("wajanda.xml");
                XmlElement root = doc.DocumentElement;
                XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Notlar");


                foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
                {
                    if (secilen["id"].InnerText == globalsinifim.id)
                    {

                        lblBaslik.Text = secilen["baslik"].InnerText;
                        txtKonu.Text = secilen["detay"].InnerText;
                    }
                }
            }
            catch (Exception)
            {

                throw;
            }
        }

Kapat butonu ile okunan notu xml dosyasından silmek için;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                XDocument xDoc = XDocument.Load("wajanda.xml");
                XElement currentElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("id").Value == globalsinifim.id);
                currentElement.SetElementValue("durum", "0");
                xDoc.Save("wajanda.xml");

                this.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.ToString());
            }
        }