Xml dosyasını veritabanı olarak kullanma

Yorumsuz açıklamasız direk kod isteyenlere özel;

private void btnXmlOlusutur_Click(object sender, EventArgs e)
{

if (!File.Exists("xmldosyam.xml"))
{
XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter("xmldosyam.xml", null);

xmlolustur.WriteStartDocument();

xmlolustur.WriteComment("Oluşturulan xml hakkında bilgi");

xmlolustur.WriteStartElement("Baslangic");

xmlolustur.WriteEndDocument();
xmlolustur.Close();

label1.Text = "Dosya programın bulunduğu dizine oluşturuldu.";
}
else
{
MessageBox.Show("Oluşturulmadı");
}
}
private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
{
bool varmi = false;
int enBuyukId;

XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load("xmldosyam.xml");
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Kullanicilar");

if (kayitlar.Count > 0)
{
varmi = true;
}

if (varmi == true)
{
int[] kayittakiSayilar = new int[kayitlar.Count];

int i = 0;
foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
kayittakiSayilar[i] = Convert.ToInt32(secilen["id"].InnerText);
i = i + 1;
}

Array.Sort(kayittakiSayilar);
enBuyukId = kayittakiSayilar[kayittakiSayilar.Length - 1];
enBuyukId = enBuyukId + 1;

}
else
{
enBuyukId = 0;
}

if (File.Exists("xmldosyam.xml"))
{

XmlElement UserElement = doc.CreateElement("Kullanicilar");

XmlElement id = doc.CreateElement("id");
id.InnerText = enBuyukId.ToString();
UserElement.AppendChild(id);

XmlElement adi = doc.CreateElement("adi");
adi.InnerText = txtKayitAdi.Text;
UserElement.AppendChild(adi);

doc.DocumentElement.AppendChild(UserElement);

XmlTextWriter xmleekle = new XmlTextWriter("xmldosyam.xml", null);
xmleekle.Formatting = Formatting.Indented;
doc.WriteContentTo(xmleekle);
xmleekle.Close();

label1.Text = "Kayıt eklendi.";

}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir